Návštěvní a provozní řád areálu

Areál Hotel zámek Berchtold, Dětský ráj, Sport centrum Na zámečku

Provozovatel: Alkom IPC,  spol.s.r.o.

Provozní doba: 07:00 – 21:00

Důležitá telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR                  155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR                                                  112 Jednotné evrop. číslo tísňového volání

 • Vstupem do prostoru areálu zámecké zahrady Hotelu zámek Berchtold a zakoupením vstupenky souhlasíte s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Vstup nezletilému dítěti do areálu zámku Berchtold je umožněn v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je zodpovědný za dohled a péči nad dětmi. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
 • Použití jednotlivých zařízení  je pouze na vlastní nebezpečí. Zařízení jsou certifikovaná podle příslušných norem. Atrakce vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům, jsou pravidelně kontrolovány. Případné škody způsobené dětem či doprovodu a ostatním návštěvníkům areálu způsobené neopatrnosti se omezuje na vlastní zavinění.
 • Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti, aby nedocházelo k poškození.
 • Rodiče a doprovázející osoby nesou odpovědnost za chování dětí. V prostorách areálu je personál, který nenese povinnost dohlížet na děti.
 • Použití atrakcí, přístrojů a sportovního zařízení je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel se zavazuje veškerá zařízení udržovat v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků AREÁLU. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit na recepci sport centra nebo recepci hotelu.
 • Za úmyslné poškození areálu a herních prvků dítětem, nebo dospělou osobou nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba
 • Nedodržení či porušení pravidel, agresivní chování či chování v rozporu s provozním řádem areálu Hotelu Zámek Berchtold a nedodržení pokynů personálu opravňuje personál areálu k vykázání doprovodu i s dítětem bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník či doprovod nezletilých osob nese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí či úmyslem. Rovněž zodpovídá za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Atrakce jsou určeny dětem od 3 do 15 let.
  • Vstup na trampolínu z hygienických důvodů jen v ponožkách
  • Maximální počet děti na trampolíně : 5 osob
 • Za věci kdekoliv odložené v areálu, nepřebírá provozovatel žádnou záruku.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny personálu provozovatele.
 • Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů.
 • V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru areálu

JUDr. Václav Růžička – jednatel společnosti

Kunice Vidovice                                                                                                    Dne 1.6.2011